โรงเรียนบ้านนาพา

หมู่ที่ 5 บ้านนาพา ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

084 8416136

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาพา ข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด 12 ห้อง จำนวน 171 คน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 3 5 8 1
อนุบาล 2 9 3 12 1
อนุบาล 3 8 7 15 1
รวมชั้นอนุบาล 20 15 35 3
ป.1 5 9 14 1
ป.2 10 5 15 1
ป.3 4 5 9 1
ป.4 8 6 14 1
ป.5 10 11 21 1
ป.6 10 10 20 1
รวมชั้นประถมศึกษา 47 46 93 6
ม.1 9 13 22 1
ม.2 7 9 16 1
ม.3 2 3 5 1
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 18 25 43 3
รวมทั้งหมด 85 86 171 12