โรงเรียนบ้านนาพา

หมู่ที่ 5 บ้านนาพา ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

084 8416136

วันที่ 25 มกราคม 2562 กิจกรรมสัปดาห์นาพาวิชาการ

วันที่ 25 มกราคม 2562 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนาพา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม สัปดาห์นาพาวิชาการ เพื่อมุ้งเน้นให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยจัดกิจรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน รวมทั้งจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

วันที่ 25 มกราคม 2562