โรงเรียนบ้านนาพา

หมู่ที่ 5 บ้านนาพา ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

084 8416136

25 กุมภาพันธ์ 2562 การจัดกิจกรรมศึกษานอกโรงเรียน ณ ต้นธารรีสอร์ท

25 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนาพา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ศึกษาของโรงเรียน ณ แหล่งเรียนรู้ ต้นธารรีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ในวัน ในวันจันทร์ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ 2562

25 กุมภาพันธ์ 2562